Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: початкова та дошкільна».

Секція  «Початкова освіта»

Тема досвіду:  «Активні форми та методи навчання молодших школярів на уроках літературного читання».

фото

ПІБ вчителя:

Посада:     

Кв. категорія:   

 

Повна назва школи:

 

Директор:    

Адреса школи:

Тел.:   

Е-mail:                    

Пшенична Людмила Володимирівна

вчитель початкових класів

«спеціаліст вищої категорії»,

педзвання  «старший учитель»

 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92 Запорізької міської ради Запорізької області

Румянцева Надія Іванівна

вул. Лахтінська, 9, м. Зaпopiжжя, 69076

(061) 286-91-34

92shcola@gmail.com

Основною педагогічною ідеєю досвіду роботи є систематичне використання форм, методів і прийомів роботи, що спрямовані на активне включення школярів у пізнавальний процес. У ЗЗОШ №92 навчаються діти з різним рівнем навчальних можливостей та розумових здібностей, тому є актуальним застосування на уроках літературного читання активних методів навчання.

Досвід показує, як відбувається становлення читача, який здатний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток, формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються почуття, виховується потреба у систематичному читанні.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

 Актуальність даної теми полягає в тому, що навчання людини, не може бути успішним, якщо в того кого навчають, немає бажання учитися.  

Сьогодні читання стає основою освіти і провідною навичкою самоосвіти людини упродовж життя. Досвід моєї роботи показує, що з кожним роком стає все важче підтримувати інтерес дитини до навчання взагалі. Відбувається різке падіння інтересу школярів до читання, книги, і, як наслідок, зниження культури, невміння правильно, логічно висловлювати свої думки. На уроках спостерігається зниження мотивації навчальної діяльності, свідомого ставлення до процесу навчання.

Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є пошук нових активних методів та засобів навчання, що сприяють розвитку пізнавального інтересу до предмету літературного читання та активізують пізнавальну діяльність учнів.

Я вважаю, що найважливішим елементом процесу читання є розуміння прочитаного. На уроках літературного читання обов’язково проводжу роботу з формування у дітей  власного ставлення до подій, вчинків героїв, вміння висловлювати свою позицію, обґрунтовувати свій вибір, бажання самостійно здобувати знання та життєвий досвід засобами художніх творів різних жанрів та орієнтуватися в колі дитячого читання. Користуючись принципами особистісно-орієнтованого навчання, забезпечую емоційне благополуччя учнів, що сприяє успішній реалізації завдань формування мовленнєвої компетентності та культури молодших школярів.

Науково – теоретична база досвіду

У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що у процесі навчання відбувається становлення читача, який здатний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток, формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються почуття, виховується потреба у систематичному читанні.

 М.О. Данилов. І.Я. Леонер, М.І. Махмутов, І.Т. Огородников та інші вчені встановили, що пізнавальна активність є найважливішою умовою успішності їх навчання і розвитку.

  М.І. Махмутов, Р.Т. Лемберг, Н.О. Половнікова вважають пізнавальну активність формою виявлення самостійності.

  На думку М.І.Лісної, пізнавальна активність займає в структурі діяльності місце, близьке до рівня потреби. Це стан готовності до пізнавальної діяльності, стан, який передує діяльності та породжує її. До пізнавальної активності дуже близьким є поняття допитливості, або інтересу (зацікавленості).

Стисла анотація досвіду

Метою запропонованого досвіду є впровадження активних форм, методів, прийомів роботи на уроці та засобів впливу на учня з метою підвищення його пізнавального інтересу.

У досвіді презентовано використання наступних технологій навчання на уроках літературного читання:

  • особистісно-орієнтований підхід до навчання;

  • інтерактивні методи навчання;

  • ігрові методи та прийоми;

  • інформаційні технології.

У даній роботі запропоновано систему активних форм, методів і прийомів педагогічної підтримки, за якої всі учні неодноразово переживають почуття успіху, який з прийому  перевтілюється у педагогічну умову навчальної діяльності. Відбувається зміна позиції учня в навчальному процесі: з пасивного об’єкта в суб’єкт, творця навчальної діяльності, впевнену особистість.

 В практичній частині досвіду представлено конспекти уроків літературного читання, авторські розробки презентацій, направлені на підвищення рівня пізнавальної активності учнів. До уроків узагальнення теми складено авторську систему вправ, питань, тестів та завдань до текстів, що дозволяє сформувати  визначені  Державним освітнім стандартом читацькі компетентності, розвинути творчі схильності учнів.

Результативність впровадження досвіду

Аналіз досвіду показує, що використання поданого методичного інструментарію забезпечує значне підвищення рівня пізнавальної активності учнів на уроках літературного читання. Діти стають більш активнішими,  вміють висловлювати свою думку, пояснювати, чому вони так вважають.  

Відбувається значне зростання якості, швидкості, правильності, виразності, свідомості читання учнів.

Репрезентація досвіду 

  • Виступи на засіданнях педагогічної ради, шкільного методичного об’єднання, РМЦ.

  • Проведення майстер-класів для студентів Запорізького педагогічного коледжу. 

  • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2015»: І місце в міському і районному етапах.

Теги: активні форми і методи навчання; читацькі компетенції; Державний стандарт початкової загальної освіти; пізнавальна активність; молодші школярі.


Задания к обобщающим урокам


Уроки чтения​